Drogi Przyjacielu,

Nasz Erem w przestrzeni cyfrowej jest odzwierciedleniem Eremu Maryi „Brama Nieba”, który realnie istnieje na ziemi. Każdy tekst, zamieszczony na stronie, został napisany w tej przestrzeni wyciszenia i samotności. Autor tekstów jest eremitą i zamieszkuje na stałe w fizycznym Eremie. Niech te skromne zdjęcia wraz z komentarzem będą pomocą, aby nieco wyobrazić sobie Erem Maryi "Brama Nieba" i jak najpełniej czerpać  z jego duchowej przestrzeni.  

 Dear Friend,

           Our Erem, a Hermitage, present in cyberspace, is a reflection of Mary’s Hermitage “The Gate of Heaven” which really exits on Earth. Each text put on the website is written by the hermit in this atmosphere of silence and solitude. Let the humble photos and the comments help you imagine Mary’s Hermitage “The Gate of Heaven” so that you can benefit as fully as possible from its spiritual space. "Ciasna Brama" Eremu Maryi "Brama Nieba"


 "Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą". Mt 7, 13

Każdego dnia, "Ciasna Brama" Eremu przypomina o tych bezcennych słowach naszego Pana Jezusa Chrystusa. 


The “Narrow Gate” of Mary’s Hermitage “The Gate of Heaven”.


Every day the “Narrow Gate” of the Hermitage reminds of the priceless words of our Lord Jesus Christ.

Wejście do Eremu Maryi "Brama Nieba"

 

"Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". J 2, 5 

W Eremie, Maryja nieustannie zaprasza, aby zgodnie z wolą Jej Syna, odważnie przechodzić przez "Ciasną Bramę", która prowadzi do Nieba.  


The Entrance to Mary’s Hermitage “The Gate of Heaven”.


In the Hermitage, Mary ceaselessly invites us to be courageous and enter, according to Her Son’s will, through the “Narrow Gate” which leads to Heaven.Napis przy drzwiach wejściowych do Eremu  

 

"Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu". (Kol 3, 3)

Nazwa Eremu nawiązuje do czcigodnej Ikony Maryi Bramy Niebios. Maryja, przedstawiona w tej Ikonie, doznaje w Eremie szczególnej czci. 

Cytat z Listu do Kolosan jest mottem, które oświetla całokształt realizowanego w Eremie życia pustelniczego. W tym duchu, eremita nie podaje publicznie swego imienia i nazwiska, ograniczając się do określenia "eremita ove". Skrót "ove" pochodzi od pierwszych liter łacińskich słów: ordo vitae eremiticae  czyli porządek życia eremickiego. Jest to skrót, którego używa diecezjalny pustelnik konsekrowany.The inscription at the entrance door to the Hermitage

The name of the Hermitage refers to the honorable Icon of Mary, the Gate of Heaven. In the Hermitage, Mary, presented in this Icon, is worshipped in a special way.

The quotation from the Letterto the Colossians is a motto which illuminates the whole of the eremitic life realized in the Hermitage. In that spirit, the hermit does not reveal his name and surname to the public, using instead an expression “eremita ove”. The acronym “ove” stands for the Latin words: ordo vitae eremiticae, that is: the order of the eremitic life. It is an abbreviation used by a consecrated diocesan hermit.
 

Dojście do Eremu Maryi "Brama Nieba"

  

"Ja jestem drogą i prawdą, i życiem". J 14, 6

Każdego dnia, dojście to przypomina o tych życiodajnych słowach Jezusa Chrystusa.

Na palach umieszczone są napisy: "EREM" i "STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS". W głębi dojścia,  reprodukcja Ikony Maryi Bramy Niebios "Portaitissa", której oryginał znajduje się w Kaplicy w Eremie. 

Nazwa "erem" pochodzi z greckiego "eremos", które oznacza "pustkowie", "pustynia", i wskazuje na miejsce pustelni.

Łacińskie określenie "Stat crux dum volvitur orbis" nawiązuje do duchowości kartuskiej, bliskiej Eremowi w powiązaniu ze św. Brunonem, i można je przetłumaczyć jako: "Krzyż stoi, choć zmienia się świat".

Ikona wskazuje na główną Patronkę i Czcigodną Strażniczkę Eremu. Określenie "Portaitissa" oznacza z greckiego "Strażniczka Bramy", "Strzegąca Bramy". Wedle starożytnej tradycji, Maryja zobrazowana w tej Ikonie, pozostaje "przy bramie", i realizuje misję, którą sama wyraziła w pewnym objawieniu słowami: "Nie chcę być ochraniana przez was, ale chcę sama was strzec nie tylko w ziemskim życiu, ale również i w niebiańskim".The way to Mary’s Hermitage “The Gate of Heaven”

Every day the way to Hermitage reminds of the life- giving words of Jesus Christ.

On the poles there are inscriptions: "EREM" and "STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS". On the way to the entrance there is a copy of the Icon of Mary, the Gate of Heaven "Portaitissa"; the authentic Icon is placed in the Hermitage Chapel.

The name “erem” comes from a Greek word “eremos” which means ”a desert”, “wilderness” and indicates where the hermitage is.

The Latin expression "Stat crux dum volvitur orbis" refers to the carthusian spirituality which, through Saint Bruno, is very close to The Hermitage. It can be translated as: "The Cross is steady while the world keeps changing”.

The Icon presents the main Patron and the Honorable Guardian of the Hermitage. The expression "Portaitissa" means:”The Guardian of the Gate”,”A Woman guarding the Gate.” According to an ancient tradition, Mary depicted in the Icon stays “at the gate” and carries out a mission which She Herself expressed in one of Her revelations saying: “I do not want to be protected by you, I Myself want to guard you, and not only on Earth, but also in your Heavenly lives.”
 


Erem Maryi "Brama Nieba" od strony wschodniej (1)

 

"Potem wszedł na górę i przywołał do siebie tych, ktorych sam chciał, a oni przyszli do Niego"     (Mk 3, 13)

Erem jest przestrzenią, która nieustannie przypomina, że najgłębszym powołaniem człowieka jest być z Bogiem i ufnie odpowiadać na każde Jego zaproszenie. Eremita, w poczuciu swej nędzy, ma trwać przed Panem i gorliwie wypraszać potrzebne łaski.

Erem znajduje się na lekkim wzniesieniu. Położenie to pokornie przypomina  o różnorodnych scenach biblijnych, które dokonywały się w klimacie "góry". 

 Po grzechu pierworodnym, istnieje niestety w życiu człowieka tendencja "równi pochyłej". Dzięki łasce, otrzymujemy moc, aby wciąż na nowo wyruszać "ku górze".The Mary’s Hermitage “Gate of Heaven” from the east side (1)

The Hermitage is a space which constantly reminds us that the deepest vocation of a man is to be with God and to accept trustfully each of His invitations. The hermit, aware of being poor and needy, is to stay in front of the Lord and eagerly pray for His blessings.  

The Hermitage is situated on a low hill, which humbly reminds us of various Biblical scenes set in the atmosphere of “a mountain”.

Unfortunately, after the original sin, a man tends to go down “a slippery slope”. Thanks to the grace, we receive strength to start “heading for the summit” again and again.
   Erem Maryi "Brama Nieba" od strony wschodniej (2)

 

"Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował  na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony". Mt 7, 24-25

Głazy i kamienie w murze przypominają o mądrości budowania życia na skale Słowa Wcielonego czyli na Jezusie Chrystusie. Mur pustelniczy nie izoluje od ludzi, ale stanowi ochronę, aby trwać w przestrzeni samotności i wyciszenia z Bogiem; bycie w sercu Boga pomaga jednoczyć się z ludzkimi sercami. Mur pustelniczy w sensie duchowym nie jest więc "izolatorem" ale "pomostem". 

Erem jest przestrzenią pustelniczej walki duchowej. Mur pustelniczy stanowi symboliczną ochronę przed złem na drodze duchowego zmagania. Przypomina, że w mocy Słowa Bożego wszelkie ataki złego ducha mogą być przezwyciężone potęgą Ducha Świętego.
Mary’s Hermitage “The Gate of Heaven” from the east side (2)

The rocks and stones in the wall remind about the wisdom of building our lives on the rock of The Incarnate Word - Jesus Christ. The eremitic wall does not isolate from people but serves as a protection enabling to stay with God in the atmosphere of silence and solitude. Being in God’s Heart helps to get united with people’s hearts. In that way, the eremitic wall does not isolate but becomes “a bridge”.

The Hermitage is a place of an eremitic spiritual battle. The eremitic wall is a symbolic protection from the evil awaiting on the way of a spiritual struggle. It reminds that, through the power of God’s Word, all the attacks of the evil spirit can be conquered with the might of the Holy Spirit.